Search in the catalog…
suggestions

Όροι Διαγωνισμού

ΑΡΘΡΟ 1. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

 

Η εταιρεία Sephora GREECE Α.Ε. (εφεξής «ο Διοργανωτής»), διοργανώνει ένα παιχνίδι, δωρεάν και χωρίς υποχρέωση αγοράς (εφεξής «Παιχνίδι») από το 2020 στις 10:00 π.μ. έως το 2020 στις 11.59 μ.μ. (εφεξής «Διάρκεια του Παιχνιδιού»), το οποίο είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο Sephora France (στην ακόλουθη διεύθυνση URL: https://www.sephora.fr/jeu-calendrier-avent.html) και στην εφαρμογή για κινητά της Sephora Γαλλίας (εφεξής από κοινού ως «Ιστότοπος»).

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

2.1 Έννοια του συμμετέχοντα (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»)

 

Προκαταρκτικά, υπενθυμίζεται ότι οι παρόντες Όροι του Παιχνιδιού (εφεξής οι «Όροι») μπορούν να προβληθούν δωρεάν ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού.

Η πράξη της καταχώρισης και συμμετοχής στο Παιχνίδι συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και συμμόρφωση με τις διατάξεις του.

 

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι είναι ανοικτή σε οποιοδήποτε πρόσωπο άνω των 16 ετών που διαμένει στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των υπαλλήλων του Διοργανωτή και εκείνων από εταιρείες που έχουν συμμετάσχει άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη ή στη διαχείριση του Παιχνιδιού, καθώς και των μελών του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντός τους (γονείς, αδέλφια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατοικεί στο ίδιο νοικοκυριό).

 

Οποιοσδήποτε συμμετέχων κάτω των 16 ετών και / ή ο οποίος δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα πρέπει να λάβει την προηγούμενη άδεια ενός γονέα ή κηδεμόνα για να συμμετάσχει στο Παιχνίδι και για την αποδοχή των Όρων. Ο Διοργανωτής μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από οποιονδήποτε ανήλικο ή συνεπικουρούμενο συμμετέχοντα να τεκμηριώσει την εν λόγω εξουσιοδότηση και, εάν είναι απαραίτητο, να αποκλείσει έναν συμμετέχοντα ο οποίος δεν μπορεί να τεκμηριώσει την εν λόγω εξουσιοδότηση.

 

2.2 Δεδομένα συμμετεχόντων

Οι ονομαστικές πληροφορίες που αφορούν τους Συμμετέχοντες στο Παιχνίδι προορίζονται για χρήση από τον Διοργανωτή για τις ανάγκες του Παιχνιδιού, και ιδίως για την οργάνωσή του, λαμβανομένης υπόψη της συμμετοχής του Συμμετέχοντα, για τη διαχείριση της παράδοσης των βραβείων, καθώς και, σε περίπτωση που ο Συμμετέχων έχει συναινέσει, για την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφορών και εμπορικών ειδήσεων σχετικά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του Διοργανωτή.

 

Οι ονομαστικές πληροφορίες οι οποίες πρέπει να παρέχονται στο πλαίσιο του Παιχνιδιού αναφέρονται με αστερίσκο ή οποιαδήποτε ισοδύναμη αναφορά στο έντυπο εγγραφής για το Παιχνίδι ή, ανάλογα με τους όρους του Παιχνιδιού, στο έντυπο το οποίο αποστέλλει ο Διοργανωτής στον νικητή στο μήνυμα που προβλέπεται στην ενότητα 5.2 των Κανονισμών. Σε περίπτωση μη παροχής των εν λόγω υποχρεωτικών πληροφοριών, η συμμετοχή του Συμμετέχοντα δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα είναι δυνατή η λήψη από τον νικητή του βραβείου που προβλέπεται στο Άρθρο 4 των Όρων. Οι πληροφορίες αυτές θα διατηρηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα για τους σκοπούς της επεξεργασίας.

 

Oι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση και να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη φορητότητα και να λάβουν την διόρθωση, την ενημέρωση, την πρόσβαση ή τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (privacy@sephora.gr).  Μπορούν επίσης να παραπέμψουν την υπόθεση στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr ).

 

Σε κάθε περίπτωση οι εν λόγω πληροφορίες δεν διατηρούνται μετά το τέλος του Παιχνιδιού, εκτός αν οι Συμμετέχοντες παράσχουν τη ρητή συγκατάθεση τους ώστε οι πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Συμμετεχόντων αναφορικά με τα προϊόντα και τις προσφορές του.

Προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα εναντίωσης στην αποστολή εμπορικής ενημέρωσης, ο Συμμετέχων μπορεί επίσης να κάνει κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής σε κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλεται από τον Διοργανωτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και προκειμένου να ενημερωθεί για τα δικαιώματά του, ο Συμμετέχων καλείται να συμβουλευτεί την Πολιτική «Προσωπικά δεδομένα και cookies» που είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο του Διοργανωτή: www.sephora.gr.

 

2.3 Εγκυρότητα της συμμετοχής

 

Οι πληροφορίες και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχονται από τον Συμμετέχοντα πρέπει να είναι έγκυρα και αληθή, επί ποινή αποκλεισμού από το Παιχνίδι και, κατά περίπτωση, απώλειας της ιδιότητας του νικητή.

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύσει ότι οι νικητές συμμετείχαν στο Παιχνίδι υπό προϋποθέσεις συμμορφούμενες με τους Όρους, ενώ οι μη συμμορφούμενες εγγραφές των συμμετεχόντων θα έχουν ως αποτέλεσμα τον αποχαρακτηρισμό των νικητών και την ακύρωση των κερδών τους.

 

Ως εκ τούτου, οι Συμμετέχοντες επιτρέπουν όλους τους ελέγχους που αφορούν την επαλήθευση της ταυτότητας, της ηλικίας, της ταχυδρομικής διεύθυνσης ή τη νομιμότητα και την εντιμότητα της συμμετοχής τους. Οποιαδήποτε ψευδής δήλωση, ψευδή στοιχεία ταυτότητας ή ψευδής διεύθυνση θα έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο αποκλεισμό του Συμμετέχοντα.

 

Απαγορεύεται αυστηρά η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή απόπειρα τροποποίησης του μηχανισμού του προσφερόμενου Παιχνιδιού, ιδιαίτερα όταν αυτή λαμβάνει χώρα με σκοπό την τροποποίηση των αποτελεσμάτων ή την άσκηση επιρροής, μέσω αυτοματοποιημένου ή αθέμιτου μέσου, στην εκλογή των νικητών.

 

Ο Διοργανωτής μπορεί να ακυρώσει το Παιχνίδι, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον προκύψει ότι διαπράχθηκε απάτη οποιασδήποτε μορφής, ιδίως με αυτοματοποιημένο τρόπο, στο πλαίσιο της συμμετοχής στο Παιχνίδι ή της ανάδειξης των νικητών.

 

Αν αποδειχθεί ότι ένας Συμμετέχων έχει κερδίσει βραβείο παραβιάζοντας τους Όρους, με δόλιο τρόπο ή με μέσα άλλα από εκείνα που προβλέπονται στη διαδικασία που περιγράφεται από τον Διοργανωτή στον Ιστότοπο ή από τους Όρους, το εν λόγω βραβείο δεν θα απονέμεται σε εκείνον και θα παραμένει στην ιδιοκτησία του Διοργανωτή, με την επιφύλαξη των νομικών διαδικασιών που μπορούν να ασκηθούν κατά του Συμμετέχοντα από τον Διοργανωτή ή από τρίτους.

Επίσης απαγορεύεται αυστηρά σε κάθε Συμμετέχοντα να συμμετέχει στο παιχνίδι χρησιμοποιώντας πολλαπλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και μέσα από λογαριασμό παίκτη ο οποίος δημιουργήθηκε προς όφελος τρίτου. Ένας μεμονωμένος λογαριασμός παίκτη θα πρέπει να δημιουργηθεί από το ίδιο πρόσωπο με την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Ο Διοργανωτής επεξεργάζεται τα δεδομένα κίνησης και σύνδεσης στον Ιστότοπο του Παιχνιδιού, ιδίως το αναγνωριστικό (διεύθυνση IP) του υπολογιστή που χρησιμοποιείται από έναν Συμμετέχοντα, προκειμένου να καταρτίσουν ανώνυμες στατιστικές επισκέψεων του Ιστότοπου, να εξασφαλίσουν την ασφάλεια του Ιστότοπου και να επαληθεύσουν τη νομιμότητα και την αμεροληψία της συμμετοχής στο Παιχνίδι και την τήρηση των Όρων, ιδιαίτερα με σκοπό την αποτροπή ή τον εντοπισμό τυχόν αυτοματοποιημένων αιτήσεων στον Ιστότοπο του Παιχνιδιού ή οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη αποστολή πρόσκλησης προς τρίτους, τα οποία θα είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του εν λόγω Συμμετέχοντα από το όφελος ενός δώρου και θα εξέθεταν τον Συμμετέχοντα σε νομικές διαδικασίες που ενδέχεται να ασκηθούν εις βάρος του από τον Διοργανωτή ή από τρίτους. Κατά περίπτωση, ο Διοργανωτής μπορεί να καταστήσει τα εν λόγω δεδομένα κίνησης διαθέσιμα σε τρίτους ή σε δημόσιες αρχές, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον νόμο.

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να συμμετάσχει στο Παιχνίδι πρέπει να έχει μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κάθε ημέρα, προσφέρεται στους συμμετέχοντες μια προσφορά ή ένα πακέτο με τον ακόλουθο τρόπο.

 

Στον Ιστότοπο, προκειμένου να συμμετάσχει στο Παιχνίδι, ο Συμμετέχων πρέπει:

 

1. Να συνδεθεί στον Ιστότοπο·

 

2. Να κάνει κλικ σε ένα από τα ειδικά ένθετα στον Ιστότοπο ή μέσω των μέσων·

 

3. Να επιλέξει το κουτί «Επιλέγοντας αυτό το πλαίσιο, αποδέχομαι την πληρωμή» και, στη συνέχεια, να κάνει κλικ στο κουμπί "GET MY LUCK!" («ΚΑΝΩ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΜΟΥ!»)·

 

4. Στη συνέχεια, να κάνει κλικ στο παράθυρο της ημέρας το οποίο θα αποκαλύψει το αποτέλεσμα (κέρδισε ή όχι) το οποίο θα αντιστοιχεί σε ένα από τα βραβεία ή σε μία από τις προσφορές έναντι αγοράς οι οποίες προσφέρονται μεταξύ όσων αναφέρονται λεπτομερώς στο άρθρο 4.1 των Όρων·

 

Εάν το βραβείο κερδηθεί, κάντε κλικ στο «I RECEIVE MY GIFT» («ΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΔΩΡΟ ΜΟΥ») και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για να παραλάβετε το βραβείο.

 

Όλες οι καταχωρίσεις που παρέχονται με ελλείπουσες, ψευδείς ή ελλιπείς πληροφορίες ή που πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του παιχνιδιού δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

4.1 Κατανομές στο τέλος του βήματος «Άνοιγμα του κουτιού της ημέρας»:

 

Μετά το άνοιγμα του πλαισίου για την ημέρα, ο Συμμετέχων θα ανακαλύψει έναν προωθητικό κωδικό ή ένα δώρο, τα οποία αντιστοιχούν σε μία από τις εκπτώσεις που περιγράφονται παρακάτω:

1) Με κάθε αγορά 3 Sephora Collection Colorful mask, ΔΩΡΟ η 4η Colorful μάσκα της επιλογής σας με τη χρήση κουπονιού SEPHOXMAS

2) Με κάθε αγορά Sephora Collection από 20€ και άνω, ΔΩΡΟ ένα All Day Hydrator με την χρήση κουπονιού SEPHOXMAS2

3) Με κάθε αγορά Sephora Collection Size Up Mascara, -30% στα ντεμακιγιάζ ματιών Sephora Collection με την χρήση κουπονιού SEPHOXMAS3

4) Με κάθε αγορά Sephora Collection από 25€ και άνω, ΔΩΡΟ 1 Cream Lip Shine Red Potion με τη χρήση κουπονιού SEPHOXMAS4

5) Με κάθε αγορά 3 προϊόντων από τη συλλογή Sephora Collection Bath το 4ο ΔΩΡΟ, με τη χρήση κουπονιού SEPHOXMAS5

6) Με κάθε αγορά Origins από 30€ και άνω, ΔΩΡΟ το Clean and Mask Recruitment Set με τον κωδικό ORIGINSXMAS στο καλάθι.

7) Με κάθε αγορά Benefit Cosmetics από 35€ και άνω, ΔΩΡΟ το Benefit Roller Lash με τον κωδικό BENERLXMAS στο καλάθι.

8) Με κάθε αγορά ενός προϊόντος Benefit Cosmetics σε κανονικό μέγεθος, ΔΩΡΟ το Benefit Badgal Bang σε fun size με τον κωδικό BENEBBXMAS στο καλάθι.

9) Με κάθε αγορά Fenty Beauty από 30€ και άνω, ΔΩΡΟ το Full Frontal Mascara σε ειδικό μέγεθος με τον κωδικό FENTYXMAS στο καλάθι.

10) Με κάθε αγορά Fresh από 30€ και άνω, ΔΩΡΟ το Sugar Lip Mint σε ειδικό μέγεθος με τον κωδικό FRESHXMAS στο καλάθι.

11) Με κάθε αγορά Ole Henriksen από 30€ και άνω, ΔΩΡΟ το Glow 2OH Toner σε ειδικό μέγεθος με τον κωδικό OLEHXMAS στο καλάθι.

12) Με κάθε αγορά Yves Saint Laurent από 80€ και άνω, ΔΩΡΟ ένα νεσεσέρ με ένα κραγιόν και το Black Opium 1,2 ml με τον κωδικό YSLXMAS στο καλάθι.

13) Με κάθε αγορά Lancome από 60€ και άνω, ΔΩΡΟ το άρωμα Lancome La Vie Est Belle En Rose 10 ml με τον κωδικό LANCOMEXMAS στο καλάθι.

14) Με κάθε αγορά NARS από 30€ και άνω, ΔΩΡΟ το Orgasm Blush σε ειδικό μέγεθος με τον κωδικό NARSXMAS στο καλάθι.

15) Με κάθε αγορά Jo Malone από 60€ και άνω, ΔΩΡΟ το ένα Mini Deluxe Set με 3 προϊόντα σε ειδικό μέγεθος με τον κωδικό JOMALXMAS στο καλάθι.

16) Με κάθε αγορά MERCI HANDY από 20€ και άνω, ΔΩΡΟ το Magic Diamond Hand Cleanser με τον κωδικό NARSXMAS στο καλάθι.

17) Με κάθε αγορά Urban Decay από 50€ και άνω, ΔΩΡΟ το 24/7 Glide-On Eye Pencil in zero 0,8 g με τον κωδικό UDXMAS στο καλάθι.

Τα βραβεία είναι προσωπικά και δεν μπορούν να ανταλλαγούν με χρήματα, να μεταβιβαστούν ή να προσφερθούν σε τρίτους χωρίς τη συμφωνία του Διοργανωτή.

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα αντικατάστασης οποιουδήποτε δώρου με ισοδύναμο δώρο σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του αρχικά σχεδιασμένου δώρου, χωρίς η αντικατάσταση αυτή να μπορεί να συνεπάγεται ευθύνη του Διοργανωτή.

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΏΝ ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΉΣ ΚΛΉΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΉ ΒΡΑΒΕΊΩΝ

 

5.1 Παράδοση βραβείων

 

Οι νικητές θα ενημερωθούν προσωπικά όσον αφορά τα κέρδη τους και θα έρθουν σε επαφή με τον Διοργανωτή μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την οποία θα έχουν δηλώσει στη φόρμα εγγραφής για το Παιχνίδι. Οι νικητές πρέπει να επιβεβαιώσουν γραπτώς την αποδοχή του Βραβείου εκ μέρους τους και να δηλώσουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση εντός μέγιστης προθεσμίας έως και 2 (δύο) εβδομάδων (14 ημερών) από την παραλαβή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διοργανωτή. Αν αυτοί δεν το πράξουν, οι νικητές θα θεωρούνται ότι έχουν ξεκάθαρα και απλώς παραιτηθεί του βραβείου τους συνολικά.

 

Κάθε βραβείο που δεν μπορεί να διανεμηθεί εξαιτίας σφάλματος ή παράλειψης στα στοιχεία επικοινωνίας των Συμμετεχόντων, τροποποίησης των εν λόγω στοιχείων επικοινωνίας, σε περίπτωση μη διεκδίκησης του βραβείου ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που αποδίδεται στον νικητή, θα θεωρείται χαμένο. Το βραβείο δεν μπορεί να διεκδικηθεί μεταγενέστερα από τον αρχικό νικητή.

 

Κανένα μήνυμα δεν θα σταλεί στους ηττημένους.

 

Τα βραβεία που κέρδισαν οι νικητές θα αποσταλούν εντός 2 μηνών (60 ημερών)

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΕΥΘΥΝΗ

 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν δυσλειτουργίας του «Διαδικτύου» η οποία εμποδίζει την πρόσβαση στο Παιχνίδι ή την ομαλή διεξαγωγή του. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τυχόν κακόβουλες πράξεις.

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι συνεπάγεται γνώση και αποδοχή των χαρακτηριστικών και των ορίων του Διαδικτύου, της απουσίας προστασίας ορισμένων δεδομένων έναντι πιθανής παράνομης χρήσης ή πειρατείας και των κινδύνων μολύνσεως από πιθανούς ιούς που κυκλοφορούν στο δίκτυο. Εναπόκειται σε κάθε Συμμετέχοντα να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δεδομένων του και / ή του λογισμικού που είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή και στο τηλέφωνό του από κάθε ενδεχόμενη επίθεση. Η σύνδεση κάθε ατόμου στον Ιστότοπο και η συμμετοχή του στο Παιχνίδι πραγματοποιείται υπό την πλήρη ευθύνη του.

 

Πιο συγκεκριμένα, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στους Συμμετέχοντες, στον υπολογιστικό εξοπλισμό τους και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα εκεί, καθώς και για τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω ζημιά στην προσωπική ή την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

 

Επιπλέον, ο Διοργανωτής δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση:

 

- προβλημάτων στην τηλεφωνική σύνδεση,

- προβλημάτων υλικού ή λογισμικού,

- καταστροφής των πληροφοριών που παρέχονται από τους Συμμετέχοντες για λόγους που δεν αποδίδονται στον Διοργανωτή,

- διακοπών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ομαλή διεξαγωγή του Παιχνιδιού ή πιθανής δυσλειτουργίας της αυτοματοποιημένης διαδικασίας κλήρωσης.

 

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση σφάλματος κατά την ταυτοποίηση των βραβείων οφειλόμενη σε εσφαλμένες πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τους Συμμετέχοντες, όπως σφάλμα στην καταχώριση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μειώσει, να επεκτείνει ή να τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση τη διάρκεια του παιχνιδιού, καθώς και να ακυρώσει ή να αναστείλει τη διεξαγωγή του σε περίπτωση ανωτέρας βίας, χωρίς να φέρει ευθύνη ως αποτέλεσμα αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Υπενθυμίζεται ότι όλα τα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στο Παιχνίδι αποτελούν ιδιοκτησία είτε του Διοργανωτή, είτε μιας εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει ο Διοργανωτής, είτε των φορέων παροχής υπηρεσιών, των συνεργατών ή των προμηθευτών του. Οποιαδήποτε χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο, των εν λόγω εμπορικών σημάτων και/ή των λογοτύπων απαγορεύεται αυστηρά. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει αποζημιώσεις σε περίπτωση παράνομης αντιγραφής και γενικότερα παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στον Ιστότοπο, τα αντικείμενα που αναπαρίστανται, τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ονομασίες που αναφέρονται, τα γραφικά και τα στοιχεία υπολογιστή και οι βάσεις δεδομένων που συνθέτουν τον Ιστότοπο, αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους και δεν μπορούν να εξαχθούν, να αναπαραχθούν ή να χρησιμοποιηθούν χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια των τελευταίων, επί ποινή κινήσεως αστικής και/ή ποινικής διαδικασίας.

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ

 

Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το σύνολο ή μέρος των Όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων θα κοινοποιηθεί στους Συμμετέχοντες μέσω του Ιστότοπου.

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 

Το Παιχνίδι, ο Ιστότοπος και η ερμηνεία των παρόντων Όρων διέπονται από την ελληνική νομοθεσία.

 

Οποιαδήποτε διαφωνία προκύψει από το εν λόγω Παιχνίδι θα υπάγεται στα αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

 

Ποσότητα
Αφαίρεση

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Εισάγεται το e-mail σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο.
ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ.
Θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail όταν το προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο.
Έχετε δηλώσει ήδη ενδιαφέρον για ενημέρωση για το συγκεκριμένο προϊόν.
Θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail όταν το προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο.
Δημιουργήθηκε ένα λάθος κατά την καταχώρηση.
Παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα.
Προστέθηκε στο καλάθι!
Δωρεάν μεταφορικά!Μεταφορικά:
Σύνολο ( προϊόνπροϊόντα)
Επιλέξτε δείγματα ΔΩΡΕΑΝ πριν ολοκληρώστε την παραγγελία σας!