Search in the catalog…
suggestions

Όροι Διαγωνισμού

 «OΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ BENEFITCOSMETICS»

  1.    Η ανώνυμη εταιρεία με την εμπορική επωνυμία "SEPHORA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και το διακριτικό τίτλο «SEPHORA GREECE Α.Ε» (Διοργανώτρια Εταιρία), η οποία εδρεύει στην Αθήνα,στην οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Τ.Κ. 11744, διοργανώνει ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μέσω Διαδικτύου (Internet) με επίσκεψη του ενδιαφερομένου σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα WWW.SEPHORA.GR(στο εξής: το «Site»), σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης, επιλέγοντας το πεδίο περί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω. H συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (Internet) με δικά τους τεχνικά μέσα και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων. Η  Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση, το κόστος της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου (websites) ή την παροχή σχετικών διευκολύνσεων προς οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο διαδικτυακό τόπο (Site) καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Εάν ο συμμετέχων/ουσα είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, η συμμετοχή του πρέπει να γίνεται κατόπιν της έγκρισης του/της νόμιμου κηδεμόνα του/της προς τούτο. Ως έγκυρη συμμετοχή, νοείται οποιοδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν συνολικά τα κατωτέρω:

Α) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής των συστημάτων της ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Διαγωνιζόμενου ή τρίτου

Β) έχει καταχωρηθεί εμπροθέσμως στην ιστοσελίδα εντός της διάρκειας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους παρόντες όρους

      Γ) δεν αντιβαίνει στην κείμενη νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τη δημόσια τάξη

Δ) είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους

Ε)   συμπεριλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η Διοργανώτρια δικαιούται να κηρύξει ως άκυρη την Συμμετοχή, οποτεδήποτε κριθεί η μη πληρότητα των ανωτέρω όρων, ακόμη και μετά την ανάδειξη των νικητών.

Σε περίπτωση που συμμετάσχει στο Διαγωνισμό πρόσωπο το οποίο δεν δικαιούται να συμμετάσχει και υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ο τυχερός του δώρου, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται, θα εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος και δεν θα του χορηγείται το αντίστοιχο δώρο.

Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 20/09/2019 μέχρι 22/09/2019.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, απαιτείται η αγορά 1 προϊόντος κανονικού μεγέθους και 1 minisizeπροϊόντος από το brandBenefitCosmeticsαπό το site www.sephora.gr ή το mobileapplicationSephoraGreece.

Ο κάθε συμμετέχων θα αποκτά αυτομάτως δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό εφόσον πραγματοποιήσει αγορά 1 προϊόντος κανονικού μεγέθους και 1 minisizeπροϊόντος από το brandBenefitCosmeticsαπό το διαδικτυακό κατάστημα www.sephora.grή το mobileapplicationSephoraGreece. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα για περισσότερες από μία συμμετοχές. Όλες οι έγκυρες συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα αποκτώντας αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό και συμμετέχουν σε ηλεκτρονική κλήρωση. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν καταχωρηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο εντός της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων του συμμετέχοντα στη φόρμα παραγγελίας και την αποδοχή εκ μέρους του συμμετέχοντα των παρόντων όρων του Διαγωνισμού. Όποιος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό μπορεί να σημειώσει τούτο στα σχόλια της παραγγελίας του. Η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη εφόσον ο συμμετέχων προβαίνει σε αναληθή, ανακριβή και ελλιπή παροχή των αιτούμενων στοιχείων του και έχει το δικαίωμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει για την αιτία αυτή από την προωθητική ενέργεια/διαγωνισμό.

3. Για την ανάδειξη του νικητή του διαγωνισμού θα διεξαχθεί 1 (μια) ηλεκτρονική κλήρωση, στις 3 Οκτωβρίου και ώρα  12.00 πμ, από την οποία θα κληρωθεί 1 νικητής και δύο αναπληρωματικοί. Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κληρώσεως κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα αυτή αναλόγως της διαθεσιμότητάς της. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στην έδρα της Διοργανώτριας Εταιρίας, ως αναφέρεται ανωτέρω υπό 1. Στην κλήρωση θα αναδειχθεί 1 νικητής (και δύο αναπληρωματικοί)  που θα κερδίσει :

1CLAW MACHINE & 5 προϊόντα Benefit σε mini size (Hoola matte bronzer, POREfessional primer, Roller Liner, Gimme Brow+, BADgal Bang)

Το Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωσή του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή.

Η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει το νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή του, επικοινωνώντας μαζί του στο e-mail ή στο τηλέφωνο που έχει συμπληρώσει στη σχετική φόρμα παραγγελίας από το e-shop.  

4. Ο νικητής που έχει αναδειχθεί στην τυχερή κλήρωση, ενδέχεται να κληθεί να στείλει εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του, ηλεκτρονικά τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση) με σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά στην παραλαβή του δώρου. Η Διοργανώτρια κατά την επικοινωνία με το νικητή μπορεί να ζητά οποιαδήποτε επιπλέον στοιχεία κρίνει απαραίτητα για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αναδειχθέντα νικητή στο διαγωνισμό για την παραλαβή του δώρου. Μετά την αποδοχή του Δώρου δεν επιτρέπεται η αλλαγή των στοιχείων του νικητή, καθόσον θα έχει ήδη εκκινηθεί η διαδικασία παράδοσής του στον εκάστοτε νικητή. Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής του Δώρου ή σε περίπτωση που η Διοργανώτρια δεν εντοπίσει τον νικητή, η Διοργανώτρια θα ακολουθήσει την ίδια ως άνω διαδικασία, επικοινωνώντας με το πρώτο αναπληρωματικό κοκ. Σημειώνεται ότι η Διοργανώτρια, εφόσον παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω διαδικασία και για τους δύο αναπληρωματικούς που έχουν αναδειχθεί, έχει δικαίωμα να διαθέσει το δώρο κατά την ανέλεγκτη κρίση της, ακόμη και να ματαιώσει το Διαγωνισμό ή την κλήρωση. 

5. Κατά την παραλαβή του δώρου η οποία θα πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε φυσικό κατάστημα του δικτύου της Sephora που θα επιλέξει ο νικητής, η Διοργανώτρια δικαιούται να ζητήσει οποιαδήποτε έγγραφα είναι απαραίτητα για την ταυτοποίηση του νικητή και εάν από τα έγγραφα δεν προκύπτει ο νικητής, να παραδώσει το δώρο κατά την απόλυτη κρίση της, απαλλασσόμενη οιασδήποτε υποχρέωσης έναντι των άλλων προσώπων. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους, είναι προσφορά τoυ brand BENEFIT, παρέχεται δε στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης η Διοργανώτρια Εταιρία δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, δεν ευθύνεται για ζημιές από τη χρήση του δώρου που οφείλονται σε αμελή ή λανθασμένη χρήση του ή υπαιτιότητα τρίτου οποιασδήποτε μορφής. 

6.   Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια ισχύος του Διαγωνισμού, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή /και να ματαιώσει το Διαγωνισμό. Κάθε τέτοια μεταβολή είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Μετά την εκπνοή της διάρκειας ισχύος του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται, μη υπέχουσας  οιασδήποτε υποχρέωσης ή ευθύνης έναντι των συμμετεχόντων. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site ή σε περίπτωση που προσβάλει ή επιχειρεί να προσβάλει πνευματική ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχουν παραβιάσει ή καταστρατηγήσει οποιουσδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει την ανάδειξη του νικητή (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).

7.  Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της "SEPHORA" και “ΒΕΝΕFIT”.

8. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετική με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής του Δώρου εξαιτίας τοπικών αργιών και εορτών, καιρικών ή άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση του Δώρου, ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων που προκαλούνται από κάθε μορφής σύνδεση με το Δώρο. Επίσης, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, σε περίπτωση που δεν δύνανται να τηρήσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν για λόγους ανωτέρας βίας, νομοθετικής ρύθμισης, κυβερνητικής διαταγής ή νόμου ή για κάθε άλλο λόγο που βρίσκεται εκτός του ελέγχου της, και οι Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτών για την κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης της δυνατότητας παραλαβής των Δώρων.

9. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της ενέργειας επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η διοργανώτρια εταιρία δεν ευθύνεται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες έχουν ρητά αποδεχθεί τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης και την πολιτική απορρήτου και cookies  του e-shop www.sephora.gr και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στην Ιστοσελίδα με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια. Τα παρεχόμενα από τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Προσωπικά Δεδομένα, νομίμως τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα προστηθέντα από αυτήν με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και διατηρούνται σε αρχείο αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις του νόμου για καθορισμένους και νόμιμους σκοπούς, ήτοι τους διαγωνισμούς και τις αντίστοιχες εκδηλώσεις της Διοργανώτριας Εταιρείας και τις ανάγκες των παρεχόμενων στο πλαίσιο του παρόντος υπηρεσιών της. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για τη νόμιμη συλλογή και διατήρηση σε αρχείο, από τη Διοργανώτρια Εταιρεία, δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα για το σκοπό της παρούσας προωθητικής ενέργειαςτου διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 όπως ισχύει. Οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν τα εκ του νόμου προβλεπόμενα δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, έχουν μεταξύ άλλων δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα τους και αντιρρήσεων κατά τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο συλλογής, χρήσης ή αποκάλυψης των προσωπικών σας δεδομένων από τη Διοργανώτρια Εταιρία, να ασκήσετε τα δικαιώματά σας πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής, να ελέγξετε τις επιλογές μάρκετινγκ και να μάθετε για τα άλλα δικαιώματά σας. διαβάστε την πολιτική μας για την προστασία δεδομένων και τα cookies [https://www.sephora.gr/el/content/24-proswpika-stoixeia-aporrhto-kai-xrhsh-cookies].

10. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, η Διοργανώτρια εταιρία επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή, φωτογραφίες, και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

11. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και διενέργειας του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της διοργανώτριας εταιρείας.

12. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή όρου τινός του Διαγωνισμού, ο συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια,  στη Διοργανώτρια Εταιρία, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια της Αθήνας κατά το ελληνικό δίκαιο.

13. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου δώρου. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη, αστική ή ποινική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα ή τρίτο για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα ή το Διαγωνισμό ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και ο Νικητής και οι Συμμετέχοντες δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε καμία περίπτωση.

Ποσότητα
Αφαίρεση

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΡΟΪΟΝ
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ
Εισάγεται το e-mail σας προκειμένου να σας ενημερώσουμε όταν το προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο.
ΠΑΡΑΛΑΒΑΜΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΣΑΣ.
Θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail όταν το προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο.
Έχετε δηλώσει ήδη ενδιαφέρον για ενημέρωση για το συγκεκριμένο προϊόν.
Θα λάβετε ένα ενημερωτικό e-mail όταν το προϊόν γίνει και πάλι διαθέσιμο.
Δημιουργήθηκε ένα λάθος κατά την καταχώρηση.
Παρακαλούμε προσπαθήστε αργότερα.
Προστέθηκε στο καλάθι!
Δωρεάν μεταφορικά!Μεταφορικά:
Σύνολο ( προϊόνπροϊόντα)
Επιλέξτε δείγματα ΔΩΡΕΑΝ πριν ολοκληρώστε την παραγγελία σας!