ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

I- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Εκδότης:Η παραγωγή και δημοσίευση του ιστότοπου Sephora πραγματοποιούνται από τη Sephora Greece ΑΕ, με έδρα:
Εμπορική επωνυμία: SEPHORA GREECE Α.Ε.
Διεύθυνση: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, Ελλάδα
Τ.Κ.: 11742
Πόλη: Αθήνα
Χώρα: Ελλάδα
ΓΕΜΗ: 122068801000
Τηλ: 21 1188 3041
E-mail: info@sephora.gr
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ενότητα «Βοήθεια» του Ιστότοπου. Διευθύντρια έκδοσης: Roxana Rasu Εκτελεστική διευθύντρια: Roxana Rasu Ο ιστότοπος φιλοξενείται από την Salesforce.com France SAS, με έδρα στη διεύθυνση 3 Avenue Octave Gréard 75007 Paris | Τηλέφωνο: 01 72 10 94 00

II- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. Σκοπός του ιστότοπου

Ο ιστότοπος Sephora www.sephora.gr (στο εξής ο «Ιστότοπος») είναι ένας ιστότοπος ηλεκτρονικού εμπορίου που προσφέρει αρώματα, καλλυντικά προϊόντα και αξεσουάρ προς πώληση σε χρήστες του διαδικτύου ή σε χρήστες που περιηγούνται στον Ιστότοπο (στο εξής ο/οι «Επισκέπτης(-ες)»).
Ο παρών Ιστότοπος είναι προσβάσιμος μέσω του διαδικτύου;

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ COOKIES

Η Sephora συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο λειτουργίας αυτού του Ιστότοπου.
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές της Sephora όσον αφορά τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και τις διατάξεις σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων, οι Επισκέπτες θα πρέπει να ανατρέχουν στην πολιτική που αφορά στα «Προσωπικά Δεδομένα και Cookies» του παρόντος Ιστότοπου

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
3.1. Ιστότοπος

Ο Ιστότοπος και κάθε λογισμικό που χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε σχέση με αυτόν δύνανται να περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, καθώς και δεδομένα που προστατεύονται από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Ως εκ τούτου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όσον αφορά τα έγγραφα και οποιαδήποτε πάσης φύσεως δεδομένα που περιέχονται στον Ιστότοπο και καθένα από τα στοιχεία που απαρτίζουν τον Ιστότοπο (εικόνες, απεικονίσεις, ήχοι, κείμενα, γραφικά στοιχεία, διαγράμματα κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, των βάσεων δεδομένων και των ενημερωτικών δελτίων αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Sephora (στο εξής το «Περιεχόμενο»), η οποία δεν χορηγεί καμία άδεια ή δικαίωμα πέραν του δικαιώματος επίσκεψης στον Ιστότοπο. Η αναπαραγωγή μέρους ή ολόκληρου του Περιεχομένου επιτρέπεται μόνο για τον αποκλειστικό σκοπό παροχής πληροφοριών για προσωπική και ιδιωτική χρήση. Κάθε αναπαραγωγή ή χρήση αντιγράφων που εξυπηρετεί οποιονδήποτε άλλον σκοπό κατά οποιονδήποτε τρόπο και υπό οποιαδήποτε μορφή απαγορεύεται ρητά. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή, η τροποποίηση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η ανακατασκευή, η αποσυμπίληση του κώδικα (εκτός για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο), η πώληση, η εκχώρηση, η παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης και η μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος που συνδέεται με το Περιεχόμενο. Επίσης, απαγορεύεται η τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του Περιεχομένου, και ιδίως του Λογισμικού ή η χρήση τροποποιημένων εκδόσεων του λογισμικού για τη λήψη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην Υπηρεσία και για την πρόσβαση στον Ιστότοπο με οποιονδήποτε άλλον τρόπο εκτός από τη διεπαφή που παρέχεται από τη Sephora στον Επισκέπτη για τον σκοπό αυτόν.


3.2. Εμπορικά σήματα

Υπενθυμίζεται ότι η Sephora είναι κάτοχος του εμπορικού σήματος Sephora και των λογοτύπων του.

Ο Επισκέπτης αναγνωρίζει τα αποκλειστικά δικαιώματα της Sephora σχετικά με τη μάρκα Sephora και απαγορεύεται να προβεί σε οποιαδήποτε χρήση και γενικότερα να παραβιάσει τα πνευματικά δικαιώματα της Sephora. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει αποζημίωση σε περίπτωση παραβίασης και γενικότερα παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που κατέχει. Ομοίως, ο Επισκέπτης απαγορεύεται να παραβιάσει τα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ειδικότερα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιασδήποτε εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει η Sephora

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της Sephora, είτε μιας εταιρείας του ομίλου στον οποίο ανήκει η Sephora, είτε των παρόχων υπηρεσιών, των συνεργατών ή των προμηθευτών του. Οποιαδήποτε χρήση, κατά οποιονδήποτε τρόπο, αυτών των εμπορικών σημάτων, ή/και των λογότυπων ή/και οποιουδήποτε άλλου Περιεχομένου υπόκειται σε προηγούμενη ρητή αδειοδότηση από την Sephora ή τον κάτοχο των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.3. Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Ο Ιστότοπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους που οδηγούν σε άλλους ιστότοπους ή άλλες διαδικτυακές πηγές. Στον βαθμό που η Sephora δεν μπορεί να ελέγξει τους εν λόγω εξωτερικούς ιστότοπους και πηγές, η Sephora δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τη διαθεσιμότητα των εν λόγω εξωτερικών ιστότοπων και πηγών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις διαφημίσεις, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε ή από τους εν λόγω εξωτερικούς ιστότοπους ή πηγές. Επιπλέον, η Sephora δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε αποδεδειγμένη ή εικαζόμενη ζημιά ή απώλεια που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που διατίθενται σε τέτοιου είδους εξωτερικούς ιστότοπους ή πηγές.

Οποιαδήποτε δημιουργία συνδέσμων που οδηγούν στον Ιστότοπο Sephora, οποιαδήποτε ενσωμάτωση στοιχείων του Ιστότοπου σε ιστότοπο τρίτου μέσω της πρακτικής framing και, γενικότερα, οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε στοιχείου που απαρτίζει τον Ιστότοπο υπόκεινται σε προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Sephora, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια. Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να (i) ζητήσει τη διαγραφή οποιουδήποτε συνδέσμου στον Ιστότοπο για τη δημιουργία του οποίου δεν έχει δοθεί ή δεν υπάρχει πλέον έγκριση, καθώς και να (ii) αξιώσει αποζημίωση για τυχόν ζημιά που υπέστη λόγω αυτού.
 

4. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Κάθε επισκέπτης θα πρέπει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο επιδεικνύοντας σεβασμό προς τα δικαιώματα των υπόλοιπων χρηστών.

Ως εκ τούτου, ο Επισκέπτης που εισέρχεται στον Ιστότοπο απαγορεύεται να:
- μεταφορτώνει στον Ιστότοπο, να δημοσιεύει, στέλνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδίδει με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, εγκληματικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, ανήθικο υλικό, που παραβιάζει την ιδιωτικότητα των ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προστασίας της εικόνας τους, το οποίο είναι ειδεχθές, προσβλητικό ή αποτροπιαστικό από φυλετική, εθνοτική ή άλλη άποψη·

- μεταφορτώνει στον Ιστότοπο, να δημοσιεύει, να στέλνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδίδει με άλλον τρόπο αυτόκλητο ή μη εγκεκριμένο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό, «διαφημιστικά έντυπα», «παραπλανητικές πληροφορίες», «αλυσιδωτές επιστολές» ή υλικό οποιασδήποτε άλλης μορφής με στόχο την προσέγγιση πελατών·

- μεταφορτώνει στον Ιστότοπο, να δημοσιεύει, να στέλνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να μεταδίδει με άλλον τρόπο οποιοδήποτε στοιχείο που περιέχει ιούς λογισμικού ή άλλον υπολογιστικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή που είναι σχεδιασμένα να διακόπτουν, να καταστρέφουν ή να περιορίζουν τη λειτουργικότητα οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού·

- παρακωλύει ή να διακόπτει τη λειτουργία του Ιστότοπου ή των διακομιστών ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο ή να παραβιάζει τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τους κανόνες ή κανονισμούς των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τον Ιστότοπο·

- αποπειράται να προκαλέσει ζημιά στην εξυπηρέτηση οποιουδήποτε χρήστη, κεντρικού υπολογιστή ή δικτύου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της έκθεσης του Ιστότοπου σε ιό, της δημιουργίας κορεσμού, του κατακλυσμού του διακομιστή, του κορεσμού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή της παραποίησης οποιασδήποτε κεφαλίδας του πακέτου πληροφοριών πακέτου TCP/IP ή οποιουδήποτε τμήματος των πληροφοριών κεφαλίδας που περιέχονται σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

- αποκτά πρόσβαση σε δεδομένα που δεν προορίζονται για τον Επισκέπτη ή να πραγματοποιεί είσοδο σε διακομιστή/λογαριασμό στον οποίο ο Επισκέπτης δεν είναι εξουσιοδοτημένος να έχει πρόσβαση·

- προσπαθεί να διερευνήσει, να εξετάσει ή να δοκιμάσει την τρωτότητα ενός συστήματος ή δικτύου ή να παραβιάσει τα μέτρα ασφαλείας ή ελέγχου ταυτότητας χωρίς να έχει λάβει σχετική εξουσιοδότηση·

- προβαίνει σε κλοπή της ταυτότητας άλλου προσώπου·

- προβαίνει σε δραστηριότητα ή να παρακινεί τρίτο μέρος σε οποιαδήποτε παράνομη ή οποιαδήποτε άλλου είδους δραστηριότητα που θα παραβίαζε τα δικαιώματα της Sephora, των προμηθευτών, των συνεργατών, των διανομέων, των διαφημιστών της ή οποιουδήποτε άλλου Επισκέπτη

- μεταδίδει ή να μεταφέρει (με οποιοδήποτε μέσο) πληροφορίες ή λογισμικό που προέρχεται από τον Ιστότοπο, μεταξύ άλλων σε άλλες χώρες ή σε ορισμένους αλλοδαπούς υπηκόους κατά παράβαση εθνικών ή διεθνών νόμων ή κανονισμών

Με την αναγνώριση του διεθνούς χαρακτήρα του δικτύου του διαδικτύου, κάθε Επισκέπτης δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους τοπικούς και διεθνείς κανόνες και διαδικασίες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή συμπεριφορά και αποδεκτό περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εφαρμοστέων νόμων που αφορούν τη μετάδοση τεχνικών δεδομένων.

Ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, η Sephora δύναται να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε μέσο για τη διακοπή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, της χρήσης του Ιστότοπου από τον Επισκέπτη ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Sephora για οποιαδήποτε συμπεριφορά που παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, με την επιφύλαξη τυχόν ζημιών και συμφερόντων που η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον Επισκέπτη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου.
 

5. ΕΥΘΥΝΗ
5.1. Πρόσβαση και λειτουργικότητα του Ιστότοπου

Ο Επισκέπτης είναι προσωπικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των μέσων πληροφορικής και τηλεπικοινωνίας που επιτρέπουν την πρόσβαση στον Ιστότοπο της Sephora και των απαραίτητων γνώσεων για τη χρήση του διαδικτύου και την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ο Επισκέπτης επωμίζεται τις χρεώσεις σύνδεσης και τη διάθεση του απαραίτητου εξοπλισμού ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο διαδίκτυο και να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο Sephora.

Ο επισκέπτης χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο με δική του ευθύνη. Η Sephora δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιουδήποτε είδους βλάβη μπορεί να προκληθεί σε κάποιον Επισκέπτη λόγω αυτής της χρήσης. Επιπρόσθετα, Η SEPHORA ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΦΥΣΗΣ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ, ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΕΛΑΤΩΝ, ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΕ ΑΫΛΑ ΑΓΑΘΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΕΝΟΣ ΑΤΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.


5.2. Περιορισμός της ευθύνης

Ο Ιστότοπος περιέχει επίσης πληροφορίες τρίτων μερών καθώς και συνδέσεις σε άλλους ιστότοπους. Η Sephora δεν ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται στον παρόντα Ιστότοπο ή το περιεχόμενου αυτού. Κατά συνέπεια, η Sephora δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιά ή βλάβη που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης, της πρόσβασης ή της αδυναμίας χρήσης των εν λόγω πληροφοριών τρίτων μερών ή του περιεχομένου άλλων ιστότοπων.

Η Sephora δεν δεσμεύεται από οποιουδήποτε είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με, μεταξύ άλλων, την ακεραιότητα, την ακρίβεια, την επικαιρότητα, τη μη παραβατικότητα, τη διαθεσιμότητα, την αξιοπιστία και την πληρότητα των πληροφοριών, των προϊόντων, των αξεσουάρ και των υπηρεσιών που εμφανίζονται στον ιστότοπο, αλλά ούτε και σχετικά με την καταλληλότητα της σκοπούμενης χρήσης αυτού από πλευράς του Επισκέπτη.

Κάθε αξίωση Επισκέπτη έναντι της Sephora θα πρέπει να διατυπώνεται εντός 6 μηνών από την εμφάνιση του αντικειμένου αξίωσης.
 

6. ΓΕΝΙΚΑ

6.1. Τροποποιήσεις

Η Sephora διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης χωρίς προειδοποίηση. Προκειμένου να ενημερώνεται για οποιεσδήποτε αλλαγές, η Sephora συνιστά στον Επισκέπτη να διαβάζει ξανά τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η χρήση του Ιστότοπου θα υπόκειται στους Όρους και τις Προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τον χρόνο χρήσης.


6.2. Πλήρης συμφωνία


Σε περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης καταστεί άκυρη και άνευ περιεχομένου λόγω αλλαγής στη νομοθεσία, στους κανονισμούς ή σε μια δικαστική απόφαση, αυτό δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την εγκυρότητα και την υποχρέωση συμμόρφωσης με τις λοιπές διατάξεις των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

6.3. Εφαρμοστέο δίκαιο


Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης υπόκεινται στο ελληνικό δίκαιο.

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Ή ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΑΦΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ SEPHORA ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ, ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ, ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΙΣΧΥΕΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΕΊΤΕ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΑ Ή ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ Ή ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι διαθέσιμη στην ενότητα Βοήθεια του Ιστότοπου.

Tελευταία ανανέωση 22 Σεπτεμβρίου 2021