Κατάργηση

Οι δύο σφραγίδες μας για να σας βοηθήσουν στην πλοήγηση:

Clean at Sephora

Η σφραγίδα μας «CLEAN AT SEPHORA» χρησιμοποιείται σε εταιρείες που προσφέρουν συνθέσεις οι οποίες, όχι μόνο πληρούν, αλλά ξεπερνούν τα ρυθμιστικά πρότυπα, με στόχο να αποκλείσουν συγκεκριμένα συστατικά, χωρίς να θυσιάσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Αναλυτική λίστα εδώ

Planet aware at Sephora

Η σφραγίδα μας «PLANET AWARE AT SEPHORA» χρησιμοποιείται σε εταιρείες που δίνουν προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, όπως τα βιώσιμα συστατικά και συσκευασίες και η διαφάνεια προς τους καταναλωτές.

Βρείτε τα κριτήριά μας και μάθετε περισσότερα

FAQ

ABOUT THE PROGRAM

Our dedication to innovation and excellence has led us to evolve the "Clean at Sephora" program. By updating the program, we aim to provide you with even more accurate and comprehensive information about the products you love. These changes ensure that our standards remain at the forefront of the industry, reflecting the latest advancements in clean beauty and sustainability.

The introduction of the new seals brings several exciting benefits to our "Clean at Sephora" program:
Enhanced Transparency: The new seals offer a clearer and more detailed overview of a product's attributes, making it easier for you to recognize the specific qualities that matter to you.

Global Consistency: Our new seals adhere to a unified global standard, ensuring that you can trust the designations no matter where you shop with us.

Comprehensive Information: Each seal represents a distinct aspect of a product, whether it's clean ingredients, environmental commitments, naturality, refillable packaging, or vegan formulation.

Industry Evolution: The new seals reflect the evolving landscape of clean beauty and sustainability, showcasing our commitment to staying at the forefront of these important movements.

Empowered Choices: With more information readily available through the new seals, you're empowered to make choices that align with your values and preferences.

These benefits underscore our ongoing commitment to your satisfaction, while also supporting brands that share our vision for a more transparent, sustainable, and inclusive beauty industry.

We have collaborated with a team of experts to develop our seal, which involves gathering scientific insights and partnering with NGOs to ensure our "Clean at Sephora" & “Planet aware at Sephora” standards are aligned with sustainability goals. This effort guarantees a growing selection of brands that meet high standards and reflect our commitment to informed and sustainable choices.

THE EVOLUTION

The introduction of our new seals signifies an exciting evolution from our previous pastille system. Here's how the new seals differ:

Clearer Communication: Our new seals, including "Clean at Sephora”, "Planet Aware at Sephora”, “Naturality", “Refillable", and “Vegan", offer more precise and comprehensive information about each product's specific attributes. This ensures you can easily recognize the qualities that matter most to you.

Global Consistency: We've adopted a unified global standard for our new seals, making it simpler for you to recognize and trust these designations no matter where you shop with us.

Incorporating Key Criteria: Our new seals include a broader range of criteria, such as harmonized lists of restricted ingredients and considerations for sustainability and environmental impact.

We're thrilled to share these exciting updates to our "Clean at Sephora" program, demonstrating our continued commitment to clean beauty and sustainability:

Global Alignment: Our program has transitioned to a global standard, ensuring that the criteria for clean beauty is consistent across all regions.

Expanded Guidelines: The new "Clean at Sephora" seal now encompasses a harmonized list of restricted ingredients, addressing both safety and environmental concerns.

Holistic Focus: Our program maintains its focus on brand or sub-brand level certification, highlighting a brand's overall dedication to clean practices.

Comprehensive Seal System: In addition to "Clean at Sephora", we've introduced new seals like "Planet Aware", "Naturality", "Refillable", and "Vegan" to provide a holistic overview of a product's attributes.

These changes reflect our ongoing commitment to transparency, sustainability, and your empowerment to make informed choices. We're excited to continue supporting brands that align with evolving industry standards while helping you discover products that resonate with your values.

The introduction of the new seals represents an evolution towards a more unified and globally consistent approach. These new seals encompass "Clean at Sephora”, "Planet Aware”, “Naturality", “Refillable", and “Vegan". This transition has led to several key changes:

Updated and Harmonized Clean Standards: The existing programs, such as the "Good For" and "Planet Positive" seals, had distinct regional Clean standards. Our new approach involves harmonizing these standards on a global level, resolving regional discrepancies, and incorporating select additional criteria.

Expanded Clean Standards: The new "Clean at Sephora" seal covers a wider spectrum of criteria, including a harmonized list of restricted ingredients. Furthermore, the prohibition of controversial packaging materials impacting human health has been integrated.

Specific Seal Designations: Under the new system, the "Naturality" seal is now a separate designation at the SKU level, offering more clarity on products formulated with a high proportion of naturally-derived ingredients.

Consistent Brand or Sub-brand Level Placement: The "Clean at Sephora" seal is placed at the brand, reflecting a commitment to holistic brand practices.

These updates emphasize a streamlined approach to sustainable and clean beauty, ensuring that consumers can readily identify products that align with their values, while upholding stringent quality and safety standards.

The Clean at Sephora seal is only applicable to brands with products that comply fully with the 'Clean at Sephora' definition and 'formulated without' ingredient guidelines. For brands with assortments that are partially clean, the Clean at Sephora seal will be removed. This is to provide a clearer and better shopping experience for our customers.

WHAT IS CLEAN AND PLANET AWARE? (BRAND LEVEL)

“Clean at Sephora” is our commitment to offering formulas that go beyond regulatory standards to avoid controversial ingredients (such as sulfates, parabens, phthalates, and more) without sacrificing on effectiveness.

Our “Planet Aware at Sephora” seal celebrates brands who have made meaningful environmental commitments meeting a minimum of 30+ criteria across 4 pillars: sustainable ingredients and formulas, sustainable packaging, consumer transparency and corporate commitments.

Our ambitious curation of beauty made without controversial ingredients (including sulfates, parabens, phthalates, and more) from brands dedicated to making meaningful environmental commitments meeting a minimum of 30+ criteria across 4 pillars: sustainable ingredients and formulas, sustainable packaging, consumer transparency and corporate commitments.

We want to make it as easy as possible for you to find the products that align with your preferences. “Clean at Sephora” is our curation of beauty with formulas that go bevond regulatory standards, avoiding the use of controversial inaredients and without sacrificing on effectiveness.
“Clean at Sephora” products might contain both natural and synthetic chemicals, and “Clean at Sephora” brands are willing to offer transparency on what is included in the formula.
Our “Clean at Sephora” standards comply with the strictest regulatory standards worldwide, so you can be sure “Clean at Sephora” products are made without:
Phthalates Formaldehvdes or formaldehvde-releasers
Oxvbenzone and octinoxate
Hydroquinone
Triclosan
Coaltar
Methylisothiazolinone
Insoluble plastic microbeads
And for more details on ingredients, click here (https://www.sephora.com/ca/en/beauty/eco-friendly-beauty)

At Sephora, we've established a comprehensive system to ensure brand compliance with our "Clean at Sephora" definition. With our seals, we’ve implemented a labeling system that recognizes brands voluntarily adhering to our "Clean at Sephora" standards. While not mandatory for all brands, this initiative focuses on celebrating and rewarding those brands that choose to meet our specific criteria.

Brands aspiring to carry the "Clean at Sephora" seal undergo a rigorous evaluation of their product formulas, which confirm that none of the ingredients listed in our 'formulated without' criteria are utilized. While minimal trace amounts are allowed, the overall formulation must align with our guidelines. Additionally, these brands commit to excluding these ingredients from their future products, showcasing their commitment to transparency and product safety.

Our dedication to this labeling approach ensures that products featuring the "Clean at Sephora” seal maintain high standards, allowing customers to confidently make informed choices that align with their values.

At Sephora, we’re committed to doing our part to ensure a bright future for our community and our planet. “Planet Aware at Sephora” is our ambition to push ourselves, and the entire industry, towards more sustainable practices. With the help of scientific and environmental experts, we have developed a standard built on four key sustainability pillars that all “Planet Aware at Sephora” brands respect a minimum of 30+ criteria across 4 pillars:
Sustainable Ingredients & Formula
Brands prioritize sustainably-sourced ingredients and formulas which are developed with a product’s entire lifecycle in mind to reduce its overall impact, even after you’ve finished using it. They guarantee that products are free of solid microplastics and they do not test finished products on animals.

Sustainable Packaging
We curate brands with embedded efforts to reduce packaging waste where possible, promoting more refillable, recyclable and compostable packaging, as well as sourcing and using more sustainable packaging materials to maximize recycled content.
They guarantee that at least 50% of products are designed for recyclability, refillable or compostable. (25% for make-up brands).
They guarantee that plastic parts of packaging average at least 30% of PCR content or other sustainably sourced and recyclable biomaterial.
They guarantee that 100% of paperboard is made of recycled cardboard or 3rd party verified for sustainably managed forests.

Corporate Commitments
We curate brands that strive to make efforts and incorporate an environmental ethos into what they do, including measuring and tracking their footprint and setting targets to reduce their environmental impact.

Consumer Transparency
Brands provide clear information on product environmental impact to help customers make informed choices on the products they choose, such as advice on usage, how to best sort and recycle product packaging, as well as referring them to tools that provide key environmental information.

At Sephora, we have established a robust system to ensure that brands that adhere to our "Planet Aware at Sephora" standards are appropriately recognized. This initiative operates as a labeling system, signifying brands that have demonstrated a strong commitment to sustainability. While not all brands are obligated to meet these specific criteria, we take pride in celebrating and rewarding those that do.

By collaborating with brands that exemplify the principles of "Planet Aware at Sephora”, we aim to ensure a beautiful future for the beauty industry and the environment. Through our recognition and support, we encourage brands to adopt more sustainable practices, fostering a community that values conscious choices. This effort reflects our commitment to offering customers a curated selection of products that align with their values, contributing to a more responsible beauty landscape.

Clean at Sephora: All products in the Clean at Sephora program must meet the following criteria:

Clean at Sephora means all of our clean brands comply with the criteria outlined below, which is focused on transparency in formulation and sourcing and the avoidance of certain ingredients. When you see our Clean seal, you can be assured that the product is formulated without specific ingredients that are known or suspected to be potentially harmful to human health and/or the environment.
The below 'Formulated Without List is our most current version. We have added to this list over time as new information has been made available, and will continue to do so as needed. The 'formulated without' does not guarantee '100% free from since trace contaminants are possible. It is not the intention of Clean at Sephora to test for trace contaminants or guarantee 100% free-from, but we encourage our brands to engage in thorough- contaminant testing of raw materials and final formulas.

https://www.sephora.com/ca/en/beauty/eco-friendly-beauty

Clean at Sephora Ingestible Standards: All ingestible products in the Clean at Sephora program must meet the following criteria:

I. All Brand products are and will continue to:

Comply with the “Clean at Sephora” ingredient standards for all topical products
List all product ingredients on the applicable product page on Sephora.com
Have clear and conspicuous labeling for:
The 8 key allergens (soybeans, eggs, milk, fish, crustacean shellfish, tree nuts, peanuts, wheat)
Gluten
All other legally mandatory information, including information required by the FDA
Ensure that products are manufactured in compliance with all FDA Good Manufacturing Practices (GMPs)
Use safe and effective dietary ingredients, in compliance with FDA standards and applicable laws
II. The Brand is and will continue to test its products for:

Heavy metal contaminates (Arsenic, Lead, Mercury, and Cadmium) in order to comply with California Prop 65 label requirements for heavy metals
Polychlorinated biphenyls (or PCB) contaminates in order to confirm that the product does not contain any such contaminates (Testing requirements are only for marine derived products such as fish oil or shellfish)
Pesticides in order to ensure that the product meets standards set by US pharmacopoeial
Residual solvents in order to ensure that the product meets standards set by ICH Q3C(R6)
Potency and purity in order to ensure that product contents match product labels, that the product meets all requirements using FDA guidelines, and that all other criteria in this letter agreement (including testing raw material and final product) provided by Sephora is met.
III. The Brand is and will ensure that its products are formulated entirely without (this formulated without list is non-exhaustive):

Artificial sweeteners, fragrances, and colorants (for e.g., aspartame, saccharin, sucralose, acesulfame potassium, high fructose corn syrup, blue #1, red dye #3, yellow #6 etc.)
BHA (butylated hydroxyanisole)
BHT (butylated hydroxytoluene)
EDTA and derivatives (EDTA, Calcium Disodium EDTA, Disodium EDTA, Ethylenediaminetetraacetic Acid, Tetrasodium EDTA, Trisodium EDTA)
GMO’s (genetically modified organisms)
Hydrogenated oils (e.g., hydrogenated soybean oil, hydrogenated palm oil, etc.)
Titanium dioxide
Magnesium silicate
Stearic acid
Talc
Dicalcium phosphate
Microcrystalline cellulose
Shellac
Silicones
IV. The Brand will ensure that, whenever possible, its products:


Are organic, in compliance with USDA standards and certified by a reputable third party
Contain natural and naturally-derived ingredients, in compliance with FDA standards and without synthetic or artificial ingredients
Are vegan and cruelty-free (including capsules, exceptions for fish oils and collagen)
Contain sustainably sourced ingredients (including using sustainable environmental and labor practices)
Are formulated to USP grade standards (United States Pharmacopeia)
Are bioavailable and formulated for maximum absorption

Brands that want to qualify for the Clean + Planet Aware seal must be Clean at Sephora-approved and provide proof of efforts towards sustainable sourcing, responsible packaging, and donating to environmental causes. They have to agree that their future formulas will continue to meet Sephora’s requirements and have to demonstrate transparency in the form of a public-facing standard and point of view around formulation and sustainability.

All products in the Clean + Planet Aware program must meet the following criteria:

1. Responsible Packaging

REDUCE
• 100% OF PRODUCTS launched before 2021:
• Create internal reduction targets and preferably publicly report on them for primary and secondary product packaging
• 100% OF NEW PRODUCTS launched in and after 2021 (does not include sampling):
• Must reduce and eliminate all unnecessary material, for example; no secondary packaging whenever possible, optimize weight and shape of product and packaging (focusing on lighter materials, and shapes that maximize space for shipping)
• If secondary packaging is used, outer product packaging must meet a 5:1 ratio of primary to secondary packaging, eliminating headspace or concealed empty space in packaging, and double-walled supports can only be used if tests indicate they are necessary (long-term plan to eliminate them)
• Do not use single-use items in all salable products, marketing and PR product outreach (for e.g. single use masks, wipes and any materials that cannot be recycled, composted or re-used)
• Do not use tertiary packaging in any products (not including double-walled supports, stickers, wafer seals, cap seals or box seals)

RECYCLE
• DESIGN FOR RECYLABILITY (IN 2021, MINIMUM 50% and increasing to 75% in 2023, and 90% in 2025). Percentages are by weight:
• All primary and secondary packaging (made from uncoated fiber-based paperboard, plastic made from PET, PP, LDPE or HDPE, easily separatable materials/no mixed materials, glass, and aluminum), including limited editions sets and items.
• 100% of the assortment starting in 2021:
• Uses clear instructions on how to properly dispose of packaging/product (e.g. How2Recycle). At minimum on US p-pages, long-term commitment to being on primary or secondary packaging.

REIMAGINE
• IN 2021, AT LEAST 50% of core brands assortment (increasing to 75% by 2023 and 100% by 2025) AND ALL NEW PRODUCT LAUNCHES starting in 2021 must also meet AT LEAST THREE of the following (percentages are by weight, excludes sampling and promotional sets/sizes):
• Incorporates 30% or more Post-Consumer Recycled (PCR) or upcycled materials
• Incorporate biomaterials (biodegradable, bio-based or compostable). Does not include forest based paperboard
• Primary packaging is made from at least 75% materials that can be infinitely recycled (aluminum, glass, etc.)
• Does not include any materials that cannot be recycled or have no end market (e.g. colored or black plastic, small components under 2 inches, magnets, pumps, doe foots, brow/mascara wands, or other items with mixed materials). This is excluding caps and pipettes.
• Incorporates refillable components (whereby refill pods in reusable componentry or in-store refill systems)
• 100% of paperboard is FSC-certified (Forest Stewardship Council) or 3rd party verified sustainably managed forests or other sustainably sourced biomaterial
• 100% of inks used are vegetable, water or UV based (non-petroleum derived and no VOCs)
• Do not use any secondary packaging.

2. Climate Commitments
Must meet AT LEAST ONE of the criteria:
RENEWABLE ENERGY
• Corporate office and owned or leased operations are powered by 100% renewable energy
GREENHOUSE GAS EMISSION GOALS
• Greenhouse Gas (GHG) emissions reduction targets and action plan to meet these goals
CARBON NEUTRALITY
• Carbon-neutral operations
3. Sustainable Sourcing
Must meet ALL of the criteria:
PALM OIL
• 100% of palm oil and palm kernel oil certified by the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) segregated mandatory
• At least 75% of derivatives of palm oil and palm kernel oil certified RSPO mass balance mandatory
• MICA
• Encourage and ensure whenever possible sourcing MICA responsibility, avoiding child and forced labor
• Source MICA through fully vetted suppliers only
• Encourage brands and their suppliers to become members of the Responsible MICA Initiative (if not already members)

MICROPLASTICS
By 2022, COMPLETLEY PROHIBIT MICROPLASTICS (Insoluble Plastic Microbeads and Microplastics less than or equal to 5 mm in diameter in rinse-off and leave-on products with the following INCI Names):
• Polyethylene
• Polypropylene
• Polymethyl Methacrylate
• Polytetrafluoroethylene Acetoxypropyl Betaine
• Polyurethane Crosspolymer-1
• Polyurethane Crosspolymer-2
• Polyamide-5
• Nylon-6, Nylon 6/12
• Nylon-12, Nylon-12 Fluorescent Brightener 230 Salt, Nylon 6/12
• Styrene/Acrylates Copolymer
• Polyethylene Terephthalate
• Polyethylene Isoterephthalate
• Polybutylene Terephthalate
• Acrylates Copolymer, Acrylates Crosspolymer
• Ethylene/Acrylic Acid Copolymer
• Polystyrene
• Methyl Methacrylate Crosspolymer
• Polymethylsilsesquioxane
• Polylactic Acid

4. Environmental Giving
Must meet AT LEAST ONE of the criteria:
ENVIRONMENTAL NONPROFIT CAUSE
• Committed to giving at least AT LEAST 1% OF PROFIT (or 100K per year minimum) to a credible long-term giving program that is multi-year and ongoing
• Is a Certified B-Corp (or in the process of becoming one)

Our "Clean + Planet Aware" initiative is a testament to our commitment to sustainability and responsible beauty. Brands that carry the "Clean + Planet Aware seal have successfully met both our "Clean at Sephora" standards and meet our sustainability criteria.

While not all brands are required to fulfill these criteria, we proudly highlight and reward those that do. Some of the notable brands that have achieved the "Clean + Planet Aware" status include: (list here).

This list is an ever-evolving representation of brands that align with our values of clean and sustainable beauty.

Choosing products from these brands means you're supporting a conscious approach to beauty that encompasses both product formulation and environmental impact. Look for the "Clean + Planet Aware" seal when shopping to make choices that reflect your commitment to both personal well-being and environmental causes.

You can explore all products from these brands (insert link here).

"Clean at Sephora" products adhere to a specific set of ingredient standards that exclude certain substances. These products are formulated without controversial ingredients like phthalates, parabens, sulfates, and more. To provide you with accurate and up-to-date information, we maintain a comprehensive list of these excluded ingredients.

You can find the complete list of ingredients that "Clean at Sephora” products are formulated without (insert link to ingredient list). : https://www .sephora.com/ca/en/beauty/clean-beauty-products?icid2=clean+_lp_bottombanner_072022_image_ufe_cleanpp0722

Synthetic fragrances are allowed, provided that brands have certified that they have complied with our Clean at Sephora fragrance criteria. In skincare, makeup, and hair products only, synthetic fragrances are allowable at concentrations below 1% of the total formula.

It all comes down to your personal preference. What causes irritation and sensitivity to one person may cause no problem to another. At the end of the day, our skins are different with different needs. You just need to do what you feel is best for yourself. As a starting point, use the ‘Clean at Sephora’ seal and then read ingredient labels to evaluate products against your own personal standard of clean. Please note that the campaign is not a guarantee or endorsement of the safety of any given product.

Our skins are different with different needs, so what causes irritation and sensitivity to one person may cause no problem to another. As a starting point, use the ‘Clean at Sephora’ seal and then read ingredient labels to evaluate products against your own personal standard of clean. Please note that the campaign is not a guarantee or endorsement of the safety of any given product.

Clean at Sephora products are defined as products formulated without a list of ingredients you might like to avoid. The definition is unrelated to the product’s efficacy and performance. There is no data to infer that Clean at Sephora products are as effective, more effective, or less effective than other products. Please note that the campaign is not a guarantee or endorsement of the safety of any given product.

Clean at Sephora products are defined as products formulated without a list of ingredients you might like to avoid. The definition is unrelated to the product being natural, vegan, cruelty-free, organic, sustainable, or eco-friendly. If you are looking for Clean at Sephora brands that are doing their part for the environment, look out for brands/products with the Clean + Planet Aware seal.

Clean + Planet Aware brands must be Clean at Sephora-approved and Clean at Sephora products are defined as products formulated without a list of ingredients you might like to avoid. The definition is unrelated to the product being natural, vegan, cruelty-free, or organic.

EDUCATIONAL ANSWERS

Ex: You can easily find "Clean at Sephora" products both in-store and online at Sephora: look for the green "Clean at Sephora" badge or seal displayed next to the product packaging to identify the products that are part of the "Clean at Sephora" program.

Ex: Discover the range of brands that offer "Clean at Sephora" products by visiting our dedicated [Clean at Sephora Brands](insert link to Clean at Sephora brands) page.

ex : To identify "Clean at Sephora" products during your in-store shopping, look for the green "Clean at Sephora" seal or flag displayed next to the product packaging. This badge indicates that the brand has been approved as part of the "Clean at Sephora" program, and all their products meet the required ingredient criteria.

Ex: It’s easy to find "Planet Aware at Sephora" products both in-store and online at Sephora: look for the green "Planet Aware at Sephora " badge or seal displayed next to the product packaging to identify the products that are part of the "Planet Aware at Sephora" program.

Ex: Discover the range of brands that offer " Planet Aware at Sephora" products by visiting our dedicated [Planet Aware at Sephora Brands](insert link to Planet Aware at Sephora brands) page.

ex : To identify "Planet Aware at Sephora" products during your in-store shopping, look for the green "Planet Aware at Sephora" seal or flag displayed next to the product packaging. This badge indicates that the brand has been approved as part of the "Planet Aware at Sephora " program, and all their products meet the required criteria for environmental commitments.

Ex: You can easily find " Planet Aware + Clean at Sephora" products both in-store and online at Sephora: look for the green "Planet Aware + Clean at Sephora " badge or seal displayed next to the product packaging to identify the products that are part of the “Planet Aware + Clean at Sephora” program.

Ex: Discover the range of brands that offer "Planet Aware + Clean at Sephora" products by visiting our dedicated [Planet Aware + Clean at Sephora Brands](insert link to Planet Aware + Clean at Sephora brands) page.

ex : To identify "Planet Aware + Clean at Sephora" products during your in-store shopping, look for the green " Planet Aware + Clean at Sephora" seal or flag displayed next to the product packaging. This badge indicates that the brand has been approved as part of the " Planet Aware + Clean at Sephora" program, and all their products meet the required criteria for both ingredient criteria and environmental commitments.

WHAT IS VEGAN / NATURALITY / REFILLABLE?

(For Countries without Cruelty-Free Laws):

● Non Cruelty-Free Brand: These products are meticulously formulated without animal or animal-derived ingredients, allowing you to enjoy a beauty routine that aligns with your personal values and preferences.
● Cruelty-Free Brand: Our cruelty-free brands not only exclude animal-derived ingredients but also ensure their formulations and components do not require animal testing. This commitment to ethics and quality allows you to embrace a beauty routine that resonates with your values.

(For Countries with Cruelty-Free Laws): The "Vegan" seal signifies meticulously crafted products that are free from animal or animal-derived ingredients, in alignment with your ethical and personal choices. Moreover, they comply with European regulations by strictly abstaining from animal testing.

You can discover "Vegan" products conveniently both online and in our stores at Sephora: just keep an eye out for the distinctive “Vegan” seal displayed next to the product. This special seal indicates that the product is free from animal-derived ingredients, helping you make choices that align with your preferences.

Whether you're shopping in-store or online at Sephora, you can easily identify "Vegan at Sephora" products. Keep an eye out for the distinct “Vegan” seal prominently displayed next to the product. This seal confirms that the product is thoughtfully crafted without any animal or animal-derived ingredients.

The "Naturality" seal at Sephora signifies our commitment to products enriched with predominantly naturally-derived ingredients, with a maximum of 1% synthetic perfume. These formulations boast at least 90% natural components, ensuring both effectiveness and alignment with our "Clean at Sephora" standard. This standard assures that any non naturally-derived elements go beyond regulatory standards, avoiding controversial substances like sulfates and parabens. By embracing the "Naturality" seal, you're choosing products that reflect quality, transparency, and a nature-conscious approach.

You can discover "Naturality" products conveniently both online and in our stores at Sephora. Spot the "Naturality" seal displayed next to the product for easy identification.

Whether you're shopping in-store or online at Sephora, you can easily identify "Naturality at Sephora" products: keep an eye out for the distinct "Naturality" seal prominently displayed next to the product. This seal ensures a formulation enriched with at least 90% naturally-derived ingredients.

The "Refillable" Seal signifies our dedication to sustainable beauty choices. It means that your favorite products are available in planet-conscious refillable packaging at Sephora. These containers are designed to be refilled with your preferred makeup, skincare, and fragrance formulas, contributing to a more environmentally-responsible approach to beauty. Whether it's bulk refills, single refills with minimal packaging, or jumbo refills, our range offers flexible options.

You can discover "Refillable" products both in-store and online at Sephora. Simply look for the "Refillable" seal displayed next to the products. This seal ensures that the products you choose are part of our commitment to sustainable packaging options.

Identifying "Refillable at Sephora" products during in-store shopping is straightforward: keep an eye out for the "Refillable" seal displayed next to the product. This seal confirms that the product comes in refillable packaging, allowing you to reduce waste and make choices that align with your values.

"Clean at Sephora" focuses on going beyond regulatory standards to exclude certain synthetic ingredients, while ”Naturality " emphasizes harnessing the power of nature through formulations with at least 90% naturally-derived ingredients. Both seals empower informed and mindful choices.

"Planet Aware" signifies products designed with sustainability in mind, considering their environmental impact, while "Naturality" emphasizes harnessing the power of nature through formulations with at least 90% naturally-derived ingredients. Both seals guide conscious choices for a bright future.

"Naturality" signifies products formulated with a minimum of 90% naturally-derived ingredients, embracing the beauty of nature. “Vegan”, on the other hand, certifies formulas free from animal-derived ingredients.

For countries without specific cruelty-free laws:
The "Vegan" seal indicates products free from animal or animal-derived ingredients. However, in these countries, it's important to consider two categories of brands:

● Non Cruelty-Free Brand: These brands offer “Vegan" products without animal-derived ingredients, aligning with your preferences. However, their cruelty-free status might not be assured.

● Cruelty-Free Brand: These brands not only provide "Vegan" products but also ensure their formulas and ingredients aren't tested on animals, reflecting their commitment to cruelty-free practices.

For countries with cruelty-free laws:
In these countries, products bearing the "Vegan" seal adhere to both vegan and cruelty-free standards. This means they are formulated without animal or animal-derived ingredients and comply with European regulations, ensuring they're not tested on animals.